Bekijk Klinkers Makelaardij op Youtube Volg Klinkers Makelaardij op Facebook Volg Klinkers Makelaardij op Twitter
Vastgoed Pro   NWWI   Funda Huislijn Jaap Woonplein

Begrippenlijst

Aanschrijving

Een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak uit te voeren of gebreken te herstellen.

 

 

Akte van levering

akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.

 

 

Anti speculatiebeding

Een verkoopregulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen. Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving ervan staat een hoge boete.

 

 

Asbest

Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om het huis, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Asbest kan ook in oude huishoudelijke apparaten verwerkt zijn die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld, bijvoorbeeld gaskachels of cv-ketels. Sinds 1983 wordt niet-hechtgebonden asbest vrijwel niet meer toegepast.

 

 

Appartementsrecht

Een aandeel in de eigendom van het gebouw met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte)

 

 

Beschermd stads-/ of dorpsgezicht

Deel van een dorp of stad dat vanwege schoonheid of historisch karakter van algemeen belang is en daarom wordt beschermd. De ministers van OC&W en VROM wijzen deze delen aan. Hiermee wil men aantasting van het gebied voorkomen.

 

 

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit, enz.

 

 

Bod

Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan: ontbindende voorwaarden, een opleveringsdatum en eventuele over te nemen roerende zaken.

 

 

Canon

Het vaste bedrag per jaar / per maand dat door de bewoner bij erfpacht betaald dient te worden.

 

 

Certificering

Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten certificeren. Audry Klinkers is gecertificeerd en ingeschreven in het KRMT-register onder registernummer 43084142

 

 

Courtage

De vergoeding voor de diensten die een makelaar u verleent. De hoogte van de courtage spreekt u af met uw makelaar bij de opdrachtverstrekking.

 

 

Eigenwoningforfait

Het bedrag dat u als eigenaar van een woning in uw belastingaangifte bij uw inkomen moet tellen (een vast percentage van de WOZ-waarde). Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning in box 1. Het belastingvoordeel dat men per saldo heeft van de eigen woning is daardoor kleiner dan het belastingvoordeel van alleen de hypotheekrenteaftrek. 
Rekenvoorbeeld: 
Een woningeigenaar heeft nog een kleine hypotheekschuld, hierover betaalt hij jaarlijks € 1500 rente, die rente mag hij aftrekken. De WOZ-waarde van zijn woning is vastgesteld op € 450.000, zijn eigenwoningforfait (0,60% van de WOZ-waarde) is € 2700. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld bedraagt dan € 1200 (2700 minus 1500). Daardoor hoeft hij over de woning per saldo geen inkomstenbelasting te betalen.

 

 

Erfdienstbaarheid

Volgens de wet is erfdienstbaarheid een last waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf) is bezwaard.

Praktisch gezien betekent dit dat erfdienstbaarheid een beperkt recht is, waarbij de eigenaar van het ene erf bepaalde zaken moet toelaten die de eigenaar van het andere erf op zijn erf wil doen. Dit kan verschillen van een ‘recht van overpad’ tot het laten weglopen van water of het boven het perceel hangen van een balkon. Het is bij erfdienstbaarheid nooit een plicht om iets wel te doen!

Voor wat betreft de terminologie: de eigenaar van het dienende erf is degene die iets moet toelaten, de eigenaar van het heersende erf is degene die er baat bij heeft.

 

 

Erfpacht

Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of jaar).

 

 

Executie verkoop

Executie van een woning betekent dat de woning gedwongen (door de hypotheekverstrekker) wordt verkocht.

 

 

Huishoudelijk reglement

Reglement waarin de regels staan vermeld waaraan een eigenaar van een appartementsrecht zich dient te houden (bijvoorbeeld bepalingen over geluidshinder, het hebben van huisdieren etc.).

 

 

Huurbeding

Bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker. Dus kort gezegd, indien u uw woning wilt verhuren moet u hiervoor eerst toestemming van uw bank c.q. Geldverstrekker hebben.

 

 

Hypotheek akte

In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het Kadaster en in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

 

 

Hypotheekhouder

In dit geval wordt de bank bedoelt. De bank heeft de hypotheek in zijn beheer en is hiermee de houder van de hypotheek.

 

 

Kadaster

Een instantie die openbare registers beheert. Het Kadaster geeft onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft

 

 

Kosten Koper (k.k.)

Hieronder worden de volgende kosten verstaan:

- notariskosten voor de akte van levering
- kosten van het Kadaster
- overdrachtsbelasting

Makelaarskosten en hypotheekkosten vallen hier niet onder

 

 

Levering (juridisch en feitelijk)

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van levering bij de notaris). De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

 

 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen.

 

 

Onder bod zijn

De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven wel mogelijk.

 

 

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

 

 

Optie

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.

 

 

Overdrachtsbelasting

Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis). Momenteel bedraagt deze 2% van de waarde van de verkochte woning.

 

 

Recht van overpad

Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand

 

 

Roerende zaken

Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding.

 

 

Sleutelverklaring

Een sleutelverklaring wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper moet ervoor zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

 

 

Splitsingsakte

In een splitsingsakte wordt beschreven hoe het stemrecht is verdeeld en wat de rechten en verplichtingen zijn van de appartementseigenaren in de Vereniging van Eigenaren (VvE). De splitsing van een gebouw in appartementen is vastgelegd in de splitsingsakte. De akte is bij het ontstaan van de VvE, door de notaris opgesteld. Naast het stemrecht geeft de akte inzicht in welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de kosten van de VvE. De akte is ingeschreven in het register van het Kadaster. Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte.

 

 

Stadsverwarming

Verwarmingssysteem waarbij de warmte en eventueel ook de voorziening van warm water in een wijk of gedeelte daarvan door middel van een buizenstelsel naar de gebouwen wordt gedistribueerd. Het gebouw heeft dan geen eigen C.V.-ketel.

 

 

Taxatie

Het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe bevoegd persoon. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de WOZ.

 

 

Transport

De juridische eigendomsoverdracht (juridische levering) bij de notaris.

 

 

Vereniging van Eigenaren (V.v.E.)

De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan bent u volgens de wet automatisch lid als u eigenaar bent van een appartementsrecht in het gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

 

 

Vergunningsvrij bouwen (Wabo wet)

De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is in werking getreden. 26 vergunningen die de fysieke leefomgeving betreffen zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen. De samenvoeging maakt een doelmatige manier van werken mogelijk door een integrale vergunningverlening en handhaving. 
Via de website 'Omgevingsvergunningvrij Bouwen kunt u presentaties, wetteksten en documenten downloaden over het omgevingsvergunningvrij bouwen.

 

 

Vraagprijs

Een uitnodiging tot het doen van een bod op een woning (dus geen daadwerkelijke aankoopprijs, u kunt eventueel onderhandelen)

 

 

Vrij op naam (v.o.n.)

Dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper.

 

 

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. In Limburg wordt dit nauwelijks gehanteerd. Het betreft circa 10% van de aankoopsom.

 

 

 

Voornaam:
Achternaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Eventuele aanvulling op uw bericht?


Verstuur

Begrippen en weetjes

  • Laatste tweets
  • Klinkers Makelaardij
  • 046 - 20 40 005
  • Rmt-gecertificeert
    sinds 01-01-2014
  • Registratiecode
    V201628747
Vastgoedcert gecertificeerd Erkend lid van Vastgoedpro Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie